ថ្ងៃ | ទស្សនាទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ
 ADB ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឥណទាន ចំនួនជាង ៨១លានដុល្លារដល់កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤ ដល់២០១៦ សម្រាប់ជួយគ្រោះ មហន្តរាយទឹកជំនន់​  ||   

» រូបត្លុក

Cartoon : Myanmar

Monday 19 November 2012 - 2:27 pm
Copyright © 2010-2014 · The Free Press Magazine · All Rights Reserved.
-