សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់ CHRAC ករណី​ឃុំ​ខ្លួន ប៊ន សំណាង និង សុខ សំអឿន