ថ្ងៃ | ទស្សនាទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ
 ADB ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឥណទាន ចំនួនជាង ៨១លានដុល្លារដល់កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤ ដល់២០១៦ សម្រាប់ជួយគ្រោះ មហន្តរាយទឹកជំនន់​  ||   

ទាក់ទងមកយើង

Address : Tordenskjoldsgate 67, 4614 Kristiansand, Norway.
Telephone : +4746367549 ,
E-mail : info@fpmonline.net

Copyright © 2010-2014 · The Free Press Magazine · All Rights Reserved.
-